Οργανόγραμμα
1 Προϊστάμενος
2 Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού
3 Γραφείο Πρωτοκόλλου & Εξυπηρέτησης Κοινού
4 Γραφείο Προμηθειών
5 Γραφείο Μηχανογράφησης
6 Γραφείο Περιουσιολογίου - Χαρτοφυλακίου
7 Γραφείο Καθαρισμού - Φύλαξης

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Αρχείου Εισφορών

                      Οδηγίες

Πληρωμές μέσω Internet Banκing Ε.Τ.Ε.

                      Οδηγίες

                     

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Συντάξεων

Ακολουθήστε μας στο facebook

Ημερήσια Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου